Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Taahhütname

………………… (“Firma”), Aqua Motor Ltd. Şti. (“Aqua Motor”)’ye, bilişim teknolojileri kapsamında hizmet verecektir. İşbu bilişim hizmetleri kapsamında Firma, internet sitesinin oluşturulması, yönetilmesi, revizyonların yapılması, sunucu yönetimi, e-posta yönetimi, sistem yönetimi, hata raporlarının incelenmesi ve düzeltilmesi, sürüm güncelleştirmelerinin yapılması gibi bilişim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamındaki işlemlerini icra ederken Aqua Motor sunucularında ya da yazılımlarında bulunan kişisel verilere ulaşabilecektir.
Yine Firma’nın kullanımına açılan fiziksel ve dijital evraklardan, kayıtlardan, dosyalardan, arşivlerden, e-posta yazışmalarından, uygulamalardan ve sair kanallardan Aqua Motor’un elinde bulunan kişisel veriler Firma tarafından ulaşılabilir olacaktır.
Sözleşme ilişkisi kapsamında Firma tarafından sunulacak hizmetlerin ifa edilebilmesi için Firma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında gerekli idari ve teknik tedbirleri almak zorundadır. İşbu kapsamda Firma, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin olarak işbu metine belirtilen hususlarda taahhüt vermektedir.
İşbu taahhütname ile Firma, Aqua Motor’a
– Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini ifa edebilmek için kullanımına açılan kanalların zorunlu olduğunu, işbu kanallara ulaşım imkânı olmaksızın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini ifa edemeyeceğini;
– Aqua Motor sunucuları ve kullanılan yazılımlar üzerinden kaydedilen verilerin sadece Aqua Motor sunucularında saklanacağını ve hiçbir şekilde, hiçbir kişisel veriyi Aqua Motor’un ön yazılı iznini almaksızın Aqua Motor sunucularından kopyalamayacağını, taşımayacağını, kendi ya da 3. Kişilerin sunucularına aktarmayacağını;
– Sözleşmesel hizmetlerin ifa edilmesi için zorunlu olmadıkça hiçbir hal ve şartta Aqua Motor tarafından kaydedilen kişisel verilere erişim sağlamayacağını, elde etmeyeceğini, kopyalamayacağını, herhangi bir 3. kişiye aktarmayacağını;
– Aqua Motor’un ön izni ile Aqua Motor tarafından kaydedilen verilerin herhangi bir nedenle Firma bünyesine taşınması / kopyalanması durumunda, işbu verileri korumak ve yetkisiz personellerinin ya da 3. Kişilerin eline geçmesini önleyecek tedbirleri alacağını;
– Aqua Motor tarafından kaydedilen verilerin hiçbir hal ve şartta yurtdışına aktarılmayacağını, yurtdışında bulunan sunuculara taşınmayacağını, yedeklenmeyeceğini;
– Aqua Motor İnternet Sitesi üzerinden elde edilen kişisel verilerin Aqua Motor tarafından görülebilmesini sağlayacağını ve 3. kişilerin bu kişisel verilere ulaşılabilmesini önleyecek gerekli tedbirleri alacağını;
– İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezler, işbu çerezlerin işlevleri, işbu çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler hakkında Aqua Motor’u yazılı bir şekilde bilgilendireceğini, Aqua Motor tarafından yazılı olarak talep edilmeyen çerezlerin İnternet Sitesi’nde kullanılmasını engelleyecek teknik çalışmaları yapacağını;
– İnternet Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından paylaşılan tüm kişisel verilerin, doğrudan Aqua Motor sunucularına ulaşmasını sağlayacağını ve bu kişisel verilerin herhangi bir yolla 3. Kişilerin eline geçmesini önleyecek teknik tedbirleri alacağını;
– Aqua Motor tarafından talep edilen zamanlarda Aqua Motor’un ya da Aqua Motor tarafından belirlenen 3. Kişilerin Firma’yı Kanun kapsamında denetleyebileceğini, alınan teknik ve idari önlemlere ilişkin bilgi ve doküman talep edebileceğini;
– Aqua Motor için veri işleyen sıfatı ile hareket ettiğini;
– Personellerini, Kanun kapsamında bilgilendirdiğini ve eğitime tabi tuttuğunu, eğitime katılmayan hiçbir personelini Aqua Motor kapsamında hizmet sunması için görevlendirmeyeceğini;
– Personellerinden, Kanun’a tam uyumlu bir şekilde görevlerini icra edeceklerine dair taahhüt alacaklarını ve taahhüt vermekten imtina eden personellerin Aqua Motor’a hizmet sunmasına izin vermeyeceğini;
– Gerçekleştireceği bakım hizmetlerinin, Kanun’a ve sair mer’i mevzuata uygun olacağını ve aldığı teknik ve idari tedbirlerin Kanun’un aradığı şartları ihtiva edeceğini;
– Hukuka aykırı veri elde edilmesinin ve/veya hukuka aykırı veri sızdırılmasının cezai sorumluluğu doğurabileceğini, Kanun’a aykırı faaliyetler neticesinde idari para cezası kesilebileceğini anladığını ve bu kapsamda hiçbir şekilde Kanun’a aykırı bir şekilde Aqua Motor ile bilgi paylaşımında bulunmayacağını veya Aqua Motor’dan kişisel veri talebinde bulunmayacağını, almayacağını, aktarmayacağını, kopyalamayacağını veya sair bir şekilde elde etmeyeceğini ya da 3. Kişilerin eline geçmesine engel olacak idari ve teknik tüm tedbirleri alacağını;
– Firma’nın KVKK kapsamında uyum programına tabi tutulduğunu, bu konuda danışmanlık aldığını, KVKK kapsamında her türlü yükümlülüklerinin farkında olduğunu;
– Firma tarafından KVKK kapsamında gerekli tüm idari ve teknik tedbirlerin alındığını;
– Herhangi bir veri sızıntısından şüphelenilmesi durumunda Aqua Motor’a derhal durumdan haberdar edeceğini,
– Aqua Motor tarafından kaydedilen kişisel verilerle ilgili olarak gelebilecek taleplere ilişkin olarak Aqua Motor tarafından bu konuda bilgi talebi gelir gelmez en geç 3 gün içerisinde yazılı olarak dönüş yapacağını;
– Firma’ya Aqua Motor tarafından kişisel veri içeren herhangi bir belge, doküman, kayıt veya evrak gönderilmesinin gerekmesi durumunda işbu yazışmaların e-posta üzerinden gerçekleşeceği hallerde sadece Firma’nın info@aqua-motor.com e-posta adresine gönderebileceğini, kurye/kargo kanalı ile gönderimin gerçekleşeceği hallerde Firma’nın Kaynarca Mah. Sahil Yolu Cad: No:61 Alt Kaynarca – Pendik – İstanbul adresine ve Levent Başak Dikkatine gönderilmesi gerektiğini;
– Firma tarafından Aqua Motor’dan herhangi bir kişisel veri içeren belge, doküman, kayıt veya evrak talep edilmesi durumunda, bu istemin sadece Firma’nın info@aqua-motor.com e-posta adresi üzerinden yapılabileceğini, bu e-posta adresi dışında hiçbir e-posta adresi üzerinden kişisel veri içeren bilgi ve belge paylaşılması talep edilmeyeceğini;
– Firma tarafından Aqua Motor’dan, hiçbir hal ve şartta, personellerine ilişkin, kişisel veri içeren hiçbir bilgi ve belge talebinde bulunulmayacağını;
– Firma’nın işbu taahhütnameye veya Kanun’a veya ilgili mer’i mevzuata aykırı davranması durumunda Aqua Motor’a her türlü zarardan, cezadan, dava ve talepten ari kılacağını;
beyan ve taahhüt etmektedir.

İnternet Sitesi’nin Oluşturulmasına, Yönetimine, Bakım Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Hizmet Sözleşmesi

Firma, Aqua Motor için işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ifası sırasında, işi gereği kullanımına sunulan fiziksel ve dijital evraklardan, kayıtlardan, dosyalardan, arşivlerden, e-posta yazışmalarından, uygulamalardan ve sair kanallardan müşterilerin, tedarikçilerin, ziyaretçilerin veya sair 3. kişilerin kişisel verilerine ulaşabilme, kaydedebilme, bir yerden başka bir yere nakledebilme, örnek alabilme, listeleyebilme, analiz edebilme, toplu listeleyebilme, 3. Kişilere iletebilme imkanı olacağını ve kişisel verilerin korunmasına dair mevzuata aykırı davranılması durumunda söz konusu ihlallerin hapis cezasını gerektirebileceğini ve idari para cezası kesilebileceğini anladığını beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu kapsamda Aqua Motor tarafından sunulan kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalara, prosedür ve talimatlara uygun bir şekilde kişisel verileri işleyeceğini, kişisel verilere ulaştığı müddetçe verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, hukuka aykırı olarak hem şirket içinde yetkisiz kişilerin eline geçmesinin hem de şirket dışında 3. Kişilerin haksız ulaşımına kapatılması, verilerin muhafazasının sağlanması için maksimum özeni göstereceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

Firma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak kişisel verilere ulaşmayacağını, kullanmayacağını, 3. Kişilere aktarmayacağını ve bu kişisel verilere yalnızca işin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve sadece gerektiği kadarla sınırlı olarak erişeceğini, 3. Kişilere kişisel veri iletirken mutlaka ilgili kişilerin söz konusu kişisel verileri almaya yetkili olup olmadıklarını araştıracağını, emin olamadığı hal ve durumlarda Aqua Motor yetkilisinden mutlaka yardım alacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

Firma, işbu madde kapsamındaki taahhütlerinin Aqua Motor için ne kadar önemli olduğunu anladığını, bu madde kapsamındaki taahhütlerin ihlal edilmesi durumunda Sözleşme’nin tazminatsız bir şekilde Aqua Motor tarafından haklı şekilde fesih edileceğini ve Aqua Motor’un maruz kalabileceği her türlü zarardan sorumlu olacağını beyan ve taahhüt etmektedir.